Vuokrausehdot

Asiakas hyväksyy allaolevat vuokrausehdot vuokratessaan auton Autojeesi Oy:ltä

1. Sopimusosapuolet

Näitä ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Autojeesi Oy:n, Y-tunnus: 2397402-7

(jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus ja palautus

a) Vuokraamon tulee luovuttaa ajoneuvo lainmukaisessa käyttökunnossa Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan Asiakkaalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä.

b) Asiakas sitoutuu noutamaan ajoneuvon varauksen mukaan sovittuna aikana ja sovitusta paikasta. Asiakkaan on palautettava ajoneuvo viimeistään sopimukseen merkittynä ajankohtana sovittuun paikkaan ja palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamon edustajalle. Sopimusajan ylittyessä Vuokraamolla on oikeus periä Asiakkaalta myöhästymissakko 120 € +20 € jokaiselta alkavalta ylittyvältä tunnilta.

c) Jos Asiakas jättää ajoneuvon palauttamatta vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu, kyseessä on sopimusrikkomus ja asia ilmoitetaan poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

d) Vuokraamolla on harkintansa mukaan oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa Asiakkaalle, jos ilmenee, ettei Asiakas ole kykenevä vuokrauksen ehdot täyttävään käyttöön.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun Asiakas vastaanottaa ajoneuvon ja päättyy sopimukseen merkityn ajankohdan mukaan tai muuten ennalta sovittuna päättymisajankohtana. Vuokra-aika veloitetaan varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka ajoneuvo palautuisi ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakas sitoutuu noutamaan ajoneuvon varauksen mukaan sovittuna aikana ja sovitusta paikasta. Myöhästyminen saattaa aiheuttaa varauksen peruuntumisen, jolloin Vuokraamolla on oikeus luovuttaa ajoneuvo eteenpäin.

c) Vuokra-ajan jatkaminen kesken vuokrauksen edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Jatkomaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos Vuokraamo on merkinnyt hänet kuljettajaksi vuokrasopimukseen. Asiakkaalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti, ja se täytyy esittää vuokraamon edustajalle ajoneuvoa noudettaessa. Asiakas on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla heidät vuokrasopimukseen.

c) Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin taikka hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon ja tehdessä merkinnät ajoneuvon mahdollisista virheistä, Asiakkaan on syytä tarkastaa, että kaikki virheet on kirjattu mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty 200 €:n sopimussakon uhalla. Lemmikkieläimiä kuljetettaessa ajoneuvon penkit ja muu verhoilu on suojattava peitteellä. Ajoneuvo on palautettava samassa kunnossa kuin se oli vuokrattaessa, nomaalia kulumista ja pesua luukunottamatta. Jos ajoneuvo ei ole asianmukaisessa kunnossa – mukaan lukien myös normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta sekä hajuhaitat – on Vuokraamolla oikeus periä Asiakkaalta kulut ajoneuvon saattamisesta vuokraushetken kuntoon. Siivouksesta Vuokraamo veloittaa vähintään 100 € / alkava tunti.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. Vuokraamo päättää mahdollisen luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Ulkomaanlisä +30 % perushinnastoon.

6. Polttoaine ja auton hoito

Asiakas maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta ajoneuvossa tulee käyttää. Asiakas vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Asiakas on velvollinen vuokra-aikana huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, lasinpesu-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. Vastuu ajoneuvosta ja varusteista vuokra-aikana

Vahinkotapausta kohden Asiakas on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä ajoneuvolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

  • ylikuormaus
  • tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot
  • renkaille, laseille ja lyhdyille aiheutuvat vahingot
  • väärän polttoaineen käytöstä aiheutuvat vahingot
  • lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
  • ajaminen ajoneuvon ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
  • ajaminen alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.

8. Asiakkaan vastuu vahingosta

a) Jos ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että Asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut ajoneuvon henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

b) Vahinkotapauksessa, jossa Vuokraamon ajoneuvo on aiheuttanut vahinkoa toiselle ajoneuvolle, on Asiakas velvollinen korvaamaan nämä vahingot oma-vastuun ylärajaan saakka siinäkin tapauksessa, vaikka Vuokraamon ajoneuvo ei olisi kärsinyt vahinkoja.

c) Asiakas vapautuu korvausvastuusta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.

9. Asiakkaan vastuu maksuista ja sakoista

Asiakas on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut, tiemaksut, ylikuormamaksut, ylinopeudesta määrättävät sakot ja rikesakot. Maksamattomista maksuista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

10. Vahinko- ja vikatapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan. Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin ja toimitettava Vuokraamolle poliisin tapahtuneesta kirjaama kenttäraportti tai vastaava todistus.

b) Jos Asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

c) Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä virheestä tai viasta. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava Asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Asiakas saa kuitenkin Vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 40 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, olettaen kuitenkin ettei Asiakas ole itse vastuussa vian syntymisestä. Asiakkaan on hankittava ajoneuvoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

d) Jos ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika, Asiakas voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei voida kuitenkaan purkaa, jos Vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon.

e) Erikseen mainitaan, että Vuokraamon hintoihin ei sisälly minkäänlaista hinaus-, tie- tai vastaavaa palvelua. Vikatilanteessa, jossa ajoeneuvolla ei enää voi ajaa, eikä Vuokraamo pysty toimittamaan korvaavaa ajoneuvoa tilalle, Vuokraamo korvaa Asiakkaalle jäljelle jääneen vuokra-ajan ja matka- tai majoituskustannuksia 20 € asti kuitteja vastaan. Muita kuluja ei korvata.

11. Vuokran maksaminen

a) Vuokraamo hyväksyy maksuun seuraavat maksuvälineet: Visa, MasterCard, Maestro, Amex, Visa Electron ja käteinen.

b) Vuokraamolla on lainmukainen oikeus periä maksukorteilta myös jälkikäteen kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut. Käteisellä tai Visa Electronilla maksettaessa, Vuokraamolla on oikeus vaatia Asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta.

12. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Asiakas ei vuokraamon arvion mukaan kykene suoriutumaan vuokrasopimuksen mukaisista maksuvelvoitteista tai käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä Vuokraamolle.

13. Asiakastietojen käyttö ja säilyttäminen

Vuokraamo sitoutuu säilyttämään asiakastiedot Henkilötietolain vaatimalla tavalla, eikä tietoja luovuteta koskaan kolmannelle osapuolelle muutoin, kun viranomaisen vaatimuksesta.

14. Sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.